رشد 68 درصدی فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس

خبرگزاری فارس :

 

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، اداره کل هماهنگی،نظارت و ارزیابی پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس گزارش ۳ ماهه پاییز خود را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش برگزاری نشست های تخصصی در مرکز پژوهش ها در  ۳ ماهه فصل پاییز 1400 نسبت به ۳ ماهه بهار سال ۱۴۰۰ از رشد 56 درصدی برخوردار بوده است.

بر اساس این گزارش، شرکت در جلسات کمیسیون های مجلس در ۳ ماهه پاییز 1400 نسبت به ۳ ماهه بهار ۱۴۰۰ شاهد رشد 102 درصدی بوده است. شایان ذکر است درحوزه پاسخ به درخواست های کارشناسی نمایندگان مجلس شاهد رشد 48 درصد در سه ماهه پاییز 1400 نسبت به سه ماهه بهار 1400 هستیم.

همچنین در بازه زمانی سه ماهه پاییز ۱۴۰۰ نسبت به ۳ ماهه بهار 1400 تعداد اظهارنظرهای کارشناسی مرکز در خصوص طرح یا لوایح از رشد 68 درصدی برخوردار بوده است. در نهایت اینکه انتشار مکاتبات و گزارش های موردی مرکز در ۲ بازه زمانی فوق یکسان و به میزان 70 گزارش در ۳ ماه بوده است.


رشد 68 درصدی فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس